روش تعهدی و روش نقدی حسابداری

روش ثبت حساب

روش های ثبت حساب ها در حسابداری

روش تعهدی

ارزیابی صحیح عملکرد یک موسسه در یک دوره و تعیین وضعیت مالی آن در یک تاریخ معین، فقط از طریق اعمال روش تعهدی حسابداری امکان پذیر است. در روش تعهدی اساس کار اکتساب است.

درآمدها بدون توجه به زمان دریافت آنها، هر وقت که خدمات یا کالای مورد معامله به مشتری تحویل شد، به حساب گرفته می شوند.

روش نقدی

در روش نقدی حسابداری، درآمد وقتی حاصل می شود که پول نقد دریافت شود و هزینه وقتی اتفاق می افتد که پول نقد پرداخت شود.

اگر روش نقدی برای تشخیص و ثبت درآمد و هزینه اتخاذ شود، وضعیت عملکرد موسسه بدرستی انعکاس نخواهد یافت.

فرض کنید که در یک دوره همه فروش ها به صورت نسیه انجام شود و هزینه ها نقدا پرداخت شود.

در این دوره موسسه درآمدی نداشته و در نتیجه زیان نشان خواهد داد و در دوره بعد به صرف وصول مطالبات دوره قبل، مبلغ قابل ملاحظه ای به عنوان درآمد به حساب گرفته شده و در نتیجه، سود چشمگیری گزارش خواهد شد.

بدیهی است که این سود و زیان ها منعکس کننده عملکرد واقعی مدیران موسسه در طی این دوره ها نخواهد بود.

با توجه به نارسائی روش نقدی، امروزه طبق ضوابط و موازین توصیه شده توسط انجمن های حسابداری، روش تعهدی به عنوان روش مورد قبول در ثبت درآمدها و هزینه ها است و روش نقدی منسوخ شده است.

دسته بندی مقاله : آموزش حسابداری

نظرات کاربران