حرفه حسابداری در ایران

نخستین کتاب در زمینه حسابداری نوین در ایران به نام المقصدالاسنی توسط میر اسماعیل عبداله زاده قفقازی در سال 1283 هجری شمسی در تهران به چاپ رسید و متعاقب آن آموزش دفترداری در سال 1290 شمسی در مدرسه دارالفنون آغاز شد. از آن تاریخ تا سال های پایانی دهه 30 شمسی تدریس حسابداری به شکل امروزی رواج چندانی نیافت. در واقع، به موازات پیشرفت جامعه اقتصادی، در زمان انقلاب مشروطه، حسابداری و حسابرسی نوین، آن هم برای کنترل دخل و خرج دولت پدید آمد. بدین ترتیب اولین تجربیات حسابداری، در بخش های عمومی ایران شروع شد و بعدها به بخش های خصوصی تسری یافت. در اواخر سال های دهه 30 آموزش حسابداری با تاسیس آموزشگاه حسابداری شرکت ملی نفت ایران وارد مرحله جدیدی شد و از اوایل دهه 40 آموزش حسابداری در دانشگاه تهران نیز آغاز شد.

بانک ها و شرکت های دولتی بزرگ مانند شرکت ملی نفت ایران از نخستین موسساتی بودند که حسابداری نوین در آنها مورد استفاده قرار گرفت و این موسسات نخستین متخصصین حسابداری را پرورش دادند و به تدریج در سایر شرکت ها و موسسات و سازمان های دولتی و خصوصی نیز حسابداری به شکل امروزی رواج یافت.

امروزه در دانشگاه ها و موسسات آموزشی متعددی رشته حسابداری در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دایر است و این آموزش ها در سطح دکترا نیز در چند دانشگاه ارائه می شود.

علاوه بر موسساتی که آموزش حسابداری را در مقاطع دانشگاهی بر عهده دارند، موسسات آموزشی دیگر و انجمن های حرفه ای نیز به امر آموزش حسابداری با تاکید بر جنبه های کاربردی آن مبادرت می ورزند.

امروزه حرفه حسابداری به عنوان یکی از مشاغل شناخته شده، مورد استفاده جامعه و همه موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی است. حسابداران با توجه به درجه تحصیلی و تجربه خود عهده دار مشاغلی از سطوح کارمندی ساده تا سرپرستی دوایر حسابداری و مدیریت مالی موسسات هستند.

علاوه بر موسسات حسابرسی متعددی که در بخش خصوصی به فعالیت مشغول اند، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات، دو سازمان تخصصی هستند که در بخش عمومی به وظیفه حسابرسی و نظارت بر فعالیت های مالی موسسات دولتی می پردازند و در انجام این وظیفه از وجود تعداد قابل توجهی از حسابداران استفاده می کنند. سازمان حسابرسی علاوه بر انجام وظیفه فوق، مرجع رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در ایران است.

دسته بندی مقاله : آموزش حسابداری

نظرات کاربران